"Moreover, you scorned our people, and compared the Albanese to sheep, and according to your custom think of us with insults. Nor have you shown yourself to have any knowledge of my race. Our elders were Epirotes, where this Pirro came from, whose force could scarcely support the Romans. This Pirro, who Taranto and many other places of Italy held back with armies. I do not have to speak for the Epiroti. They are very much stronger men than your Tarantini, a species of wet men who are born only to fish. If you want to say that Albania is part of Macedonia I would concede that a lot more of our ancestors were nobles who went as far as India under Alexander the Great and defeated all those peoples with incredible difficulty. From those men come these who you called sheep. But the nature of things is not changed. Why do your men run away in the faces of sheep?"
Letter from Skanderbeg to the Prince of Taranto ▬ Skanderbeg, October 31 1460

Y-Chromosomes of Albanian Populations (Ferri et al. 2010)

Në këtë forum, mund të diskutoni për gjenetikën e popujve dhe njerëzve dhe lidhjen e saj me historinë dhe kulturën. Mund të diskutoni për gjenezën e racave nga pikëpamja gjenetike dhe afërinë me raca të tjera.

Moderator: Mallakastrioti

Post Reply
skerdilaidas
Member
Member
Posts: 42
Joined: Tue Sep 23, 2014 12:48 am
Gender: Male

Y-Chromosomes of Albanian Populations (Ferri et al. 2010)

#1

Post by skerdilaidas » Sun Nov 23, 2014 8:29 am

Image

Y-chromosomes of Albanian populations (Ferri et al. 2010)
This is a very important study as it shows (for the first time) some detail on Albanian populations. From a first reading of the evidence, we can say that:
the Ghegs resemble Kosovar Albanians in having a higher frequency of E1b1b1.
Tosks on the other hand have a higher frequency of I.
The high J2 frequency resembles Greeks, with the expected 10 to 1 or so ratio between J2 and J1, and is dissimilar from northwestern Balkan populations. Past studies have shown however, that J2b is dominant in Albanian, rather than J2a which is dominant in most Greek populations tested so far (although J2b is also represented).
Similar frequencies to Greeks are also found in R1.
There is also a relative paucity of G compared to Greeks, and limited introgression of Gypsy chromosomes (H1) in the main Albanian groups (Gheg and Tosk).


International Journal of Legal Medicine DOI: 10.1007/s00414-010-0432-x

Y-STR variation in Albanian populations: implications on the match probabilities and the genetic legacy of the minority claiming an Egyptian descent

Gianmarco Ferri et al.

Y chromosome variation at 12 STR (the Powerplex® Y system core set) and 18 binary markers was investigated in two major (the Ghegs and the Tosks) and two minor (the Gabels and the Jevgs) populations from Albania (Southern Balkans). The large proportion of haplotypes shared within and between groups makes the Powerplex 12-locus set inadequate to ensure a suitable power of discrimination for the forensic practice. At least 85% of Y lineages in the Jevgs, the cultural minority claiming an Egyptian descent, turned out to be of either Roma or Balkan ancestry. They also showed unequivocal signs of a common genetic history with the Gabels, the other Albanian minority practising social and cultural Roma traditions.

Perkthimi:
Y-kromozomet e popullsise Shqiptare (Ferri et al. 2010)
Ky është një studim shumë i rëndësishme qe tregon (për herë të parë) disa detaje mbi popullsinë Shqiptare. Nga leximi I parë i provave, mund të themi se:
Gegët ngjajnë me Shqiptarët e Kosovës në të paturit e një frekuencë më të lartë të E1b1b1.
Toskët në anën tjetër kanë një frekuencë më të lartë të I.
Frekuencë të lartë e J2 ngjan me Grekët, sikurse e pritur 10 në 1 apo më shumë raportit midis J2 dhe J1, dhe është i ndryshëm nga popullatat veriperëndimore Ballkanike. Studimet e fundit kanë treguar megjithatë, se J2b është dominant nën Shqiptar, ne te kundereten J2a është dominuese në shumicën e popullsise Greke qe jan testuar deri tani (edhe pse J2b përfaqësohet gjithashtu).
Frekuenca të ngjashme me Grekët janë gjetur edhe në R1.
Ekziston edhe numri i pakët i halpotipit G krahasim me grekët, dhe hybridizim i kufizuar i kromozomeve Jevg/Gabel (H1) në grupet kryesore Shqiptare (Gege dhe Toske).Variacion I Y-STR në popullsine Shqiptare: Implikimet në probabilitiet ndeshjes dhe trashëgimia gjenetike e pakicës qe pretendojn një prejardhje Egjiptiane

Gianmarco Ferri et al.

Y variacion kromozom në 12 STR (sistemi bërthamë të caktuar Powerplex® Y) dhe 18 shënuesve binare është hetuar në dy grupet e mëdha (Gegët dhe Toskët) dhe dy grupet e vogla minoritare (Gabels dhe Jevgs) popullatave nga Shqipëria (Ballkanit jugor).Pjesë e madhe e haplotipeve te përbashkëta brenda dhe ndërmjet grupeve bën Powerplex 12-gjeometrik të vendosur të papërshtatshme për të siguruar një fuqi të përshtatshëm të diskriminimit për praktikën e mjekësisë ligjore. Së paku 85% të të linja Y në Jevgs, minoriteti kulturor duke pretenduar një prejardhje Egjiptiane, doli të jetë me prejardhje Ballkanike ose Romë. Ata gjithashtu treguan shenja të sakta të një historie të përbashkët gjenetik me Gabels, minoritetit tjetër shqiptar që ushtron traditat Rome sociale dhe kulturore.

Post Reply

Return to “Gjenetikë”